Poros i dag / Poros today

Poros i dag / Poros today

-Poros anses ha Greklands största flottbas vilken rymmer ca 1000 marinsoldater. Det är ovanligt att se folk ute på gatorna nu under pandemin men igår var det liv och rörelse då alla marinsoldater var ute på gatorna och promenerade tillsammans med befälen. Under normala förhållanden har soldaterna ledigt 4-5 timmar 2 till 4 gånger under vintern då anhöriga kommer på besök och dom får röra sig helt fritt tillsammans. Under de dagarna fylls tavernor och hotell. Denna händelse lockar ut de boende på Poros och helt plötsligt är det liv och rörelse överallt efter vinterns tystnad. Men nu under pandemin får dom inte ta emot några besök alls så för att få lite miljöombyte så är dom ute och promenerar de här dagarna. Militären har också en mycket fin idrottsplan med en fin löparbana som allmänheten får utnyttja då inte militären använder den.
I stora delar av Grekland har nya pandemiregler införts som säger att man får maximalt röra sig 2 km från hemmet men eftersom många greker missbrukade den tidigare regeln som sa att man fick vistas mer än 2km från hemmet om man skulle handla. Man sa att man skulle handla men gjorde något helt annat.
-Poros omfattas inte av regeln om 2 km då Poros inte ingår i en röd zoon.
Det finns ännu inga klara besked om när tavernor och hotell får öppna igen. Troligen vill man undvika den rusning som kan uppstå då 1:a maj och den ortodoxa påsken sammanfaller i år. Det troligaste är att vi får öppna i slutet av maj.

-Poros is considered to have Greece’s largest naval base which holds about 1000 marines. It is unusual to see people out on the streets now during the pandemic, but yesterday there was life on the streets when all marines were out on the streets and walked together with the officers. Under normal conditions, the soldiers have 4-5 hours off 2 to 4 times during the winter when relatives come to visit and they are allowed to move freely together. During those days, taverns and hotels are filled. This event attracts the residents of Poros and suddenly there is life and movement everywhere after the winter silence. But now during the pandemic, they are not allowed to receive any visits at all, so to get some change of environment, they are out walking these days. The military also has a very nice sports field with a nice running track that the public can use if the military does not use it at the moment.
In large parts of Greece, new pandemic rules have been introduced which say that you can move a maximum of 2 km from home because many Greeks abused the previous rule which said that you could travel more than 2 km from home if you were going shopping. They said they would shop but did something completely different.
Poros is not covered by the 2 km rule as Poros is not included in a red zone.
There is still no clear information when taverns and hotels may reopen. They probably want to avoid the rush that can occur when May 1st and the Orthodox Easter coincide this year. It is most likely that we will open at the end of May.

Christian Souliotis / Hotel Manager

Kommentarer är stängda.